ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์

โทรศัพท์ : (02) 218-8872
e-mail : prasit215@gmail.com
 ประวัติการศึกษา
           พ.ศ. 2529        ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           พ.ศ. 2538        Ph.D. ( Cell Biology ) มหาวิทยาลัยยอร์ซทาวน์ สหรัฐอเมริกา
  ประวัติการรับราขการ
           พ.ศ. 2531-2540         อาจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          พ.ศ. 2541-2543         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน     รองศาสตราจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Address :

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ. อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. : 02-218-8872
Fax. : 02-218-8870

E-mail : prasit.pav@chula.ac.th, prasit215@gmail.com

Academic Activities (i.e. Consulting, Reviewer, Guest speaker, Training) :(3 ปีย้อนหลัง)

การประชุมทันตแพทย์นานาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (IADR-SEA) September 3-6, 2004 Samui, Thqailand
Pavasant P, Lertsirirungson K, Arayatrakoollikit U, Yongchaitrakul T. SPARC promotes human pulp cell migration in scrape wound assay.
การประชุมทันตแพทย์นานาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (IADR-SEA) September 1-4, 2005 Malacca, Malaysia
Pavasant P, Jirapatsunthon K, Somsak K, Tiranathanagul S, Yongchaitrakul T. lipopolysaccharide activate MMP-2 in MCF-7-MMP-2 via MT-MMP independent pathway.
การประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว 13-15 ตุลาคม 2548 โรงแรม รีเจนท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
Pavasant P, Lertsirirungson K, Yongchaitrakul T. SPARC promotes migration and fibronectin synthesis in human pulp cells.
The 8th international conference on the Biological Mechanisms of Tooth Eruption, Resorption, and Movement  November 7-10, 2005, Hilton Arcadia, Phuket
Pavasant P, Pinijpaitoon S, Yongchaitrakul. Tumor necrosis factor alpha stimulates secretion of nerve growth factor from human periodontal ligament cells.
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2549 ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม์ วันที่ 14 มิถุนายน 2549 ห้องบางกอกคอมเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ประสิทธิ์ ภวสันต์  ดำรงค์ ดำรงค์ศรี ณรงค์ ลุมพิกานนท์  Bone regeneration from basic research to clinical application
การประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว 12-14 ตุลาคม 2549 โรงแรม รีเจนท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
Pavasant P, Yongchaitrakul T. SPARC induces dental pulp cell migration via avb3 integrin and ERK
The 8th Meeting of Academic and Research Presentation, Thai Dental Faculties Board. February 21-23, 2007, Naresuan University and Imperial Phukaew Hill Resort, Phitsanulok
Pavasant P, Yongchaitrakul T. SPARC induces pulp cell migration via avb3 integrin and extracellular signal-regulated kinase

งานบริการวิชาการอื่นๆ
กองบรรณาธิการ วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กองบรรณาธิการ วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยสมาคม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Publications

Research :

วารสารระดับชาติ

1. Darongsuwan T, Pavasant P. In vitro effect of hydroxyapatite crystal on gingival and periodontal ligament fibroblasts. CU Dent J 1997;20:183-93.
2. Pavasant P, Sumrejkanchanakij P. Stimulation of alkaline phosphatase activity in human pulpal fibroblasts by 1,25 dihydroxyvitamin D3 and transforming growth factor beta. CU Dent J 1997;20:173-82.
3. Darongsuwan T, Pavasant P. Increase of calcium ion in culture medium enhances fibronectin synthesis in cultured human periodontal ligament cells CU Dent J 1998;21:65-73.
4. Dhanesuan N, Pavasant P. Stimulation of MMP-3 (stromelysin-1) in periodontal ligament fibroblasts by intracellular calcium and cyclic AMP in vitro. CU Dent J 1998;21:147-55.
5. Darongsuwan T, Pavasant P. PDGF stimulates proliferation and matrices synthesis in cultured human PDL cells. J. Dent Assoc Thai 1999;49:301-11.
6. Pavasant P, Darongsuwan T. Upregulation of BSP mRNA corresponds with the decrease of EGFR in human periodontal ligament cells in vitro. J Dent Assoc Thai 2000;50:1-11.
7. Darongsuwan T, Charoonpatrapong K, Pavasant P. Induction of OPN/BSP during differentiation of human PDL cells in vitro by dexamethasone. J Dent Assoc Thai 2000;50:388-96.
8. Pattamapun K, Tungtong T, Osathanon T, Liwchulaschan W, Kuwatanasuchat J, Darongsuwan T, Pavasant P. Activation of MMP-2 by bacterial supernate cultivated from periodontal pockets. CU Dent J 2001;24:1-12.
9. Tiranathanagul S, Pattamapun K, Yongchaitrakul T, Pavasant P. Upregulation of MT-MMP in PDL cells by bacterial supernatant. J Dent Assoc Thai 2001;51:399-409.
10. Yongchaitrakul T, Pavasant P. Estrogen ehhances the effect of IL-1beta and TNF-alpha on MMP-1 secretion and NOS-3 expression in human PDL cells. J Dent Assoc Thai 2003;53:26-36.
11. Sanchavanakit N, Suwanchai A, Bonyakiati O, Pimkhaokham A, Pavasant P. Inhibitory effect of EGCG on collagen induced MMP-2 activation in oral squamous carcinoma cell lines. CU Dent J 2003;26:1-14.
12. Sanchavanakit N, Kanwasukul S, Phimlee S, Pimkhaokham A, Pavasant P. Collagen and gingival fibroblasts activate gelatinases in oral squamous carcinoma cell lines. J Dent Assoc Thai 2003;53:168-184.
13. Yongchaitrakul T, Tiranathanagul S, Pavasant P. Induction of differentiation and mineralization in PDL cell by DFDB and FDB. J Dent Assoc Thai 2003;53:185-195.
14. Bespinyowong K, Pavasant P. Fluoride promotes human pulp cell proliferation through p38 kinase pathway. CU Dent J 2006;29:63-74.

วารสารนานาชาติ

1. Bae SN, Arand G, Azzam H, Pavasant P, Torri J, Frandsen TL, Thompson EW. Molecular and cellular analysis of basement membrane invasion by human breast cancer cells in Matrigel-based in vitro assays. Breast Cancer Res & Treatment 1993;24:241-55.
2. Guarneri P, Guanneri R, Cascio C, Pavasant P, Piccoli F, Papadopoulos V. Neurosteroidogenesis in rat retinas J Neurochem 1994;63:86-96.
3. Pavasant P, Shizari T, Underhill CB. Distribution of hyaluronan in the epiphysial growth plate: turnover by CD44-expressing osteoprogenitor cells. J Cell Sci 1994;107:2669-77.
4. Pavasant P, Shizari T, Underhill CB. Hyaluronan contributes to the enlargement of hypertrophic lacunae in the growth plate. J Cell Sci 1996;109:327-34.
5. Pavasant P, Shizari TM, Underhill CB. Hyaluronan synthesis by epiphysial chondrocytes is regulated by growth hormone, insulin-like growth factor-1, parathyroid hormone, and transforming growth factor bata-1. Matrix Biol 1996;15:423-32.
6. Pattamapun K, Tiranathanagul S, Yongchaitrakul T, Kuwatanasuchat J, Pavasant P. Activation of MMP-2 by Porphyromonas gingivalis in human periodontal ligament cells. J Periodontal Res 2003;38:115-121.
7. Pavasant P, Yongchaitrakul T, Pattamapun K, Arksornnukit M. The synergistic effect of TGF-beta and 1,25-dihydroxyvitamin D(3) on SPARC synthesis and alkaline phosphatase activity in human pulp fibroblasts. Arch Oral Biol. 2003;48:717-22.
8. Arksornnukit M., Takahashi H.,  Nishiyama N. Pavasant P. Effects of heat and pH in silanation process on flexural properties and hydrolytic durabilities of composite resin after hot water storage  Dental Mater J 2004;23:175-179.
9.Tiranathanagul S, Pattamapun K, Yongchaitrakul T, Pavasant P. Supernatant from A. actinomycetemcomitans and P.gingivalis induced MMP-2 activation in human PDL cells through imbalance of MT1-MMP and TIMP-2.Oral Disease 2004;10:383-388.
10. Tiranathanagul S, Yongchaitrakul T, Pattamapun K, Pavasant P. Actinobacillus Actinomycetemcomitans lipopolysaccharide activates MMP-2 and increases RANKL expression in human periodontal ligament cells.  J Periodontal 2004:75;1647-54.
11. Chutivongse N, Sumrejkanchanakij P, Yongchaitrakul T, Pavasant P. Insulin-like growth factor-I attenuate the inhibitory effect of type I collagen through b1 integrin receptor. Biochem Biophys Res Commun 2005;336:836-41.
12. Wongpanit P, Sanchavanakit N, Pavasant P, Supaphol P, Tokura S, Rujiravanit R. Preparation and characterization of microwave-treated carboxymethyl chitin and carboxymethyl chitosan films for potential use in wound care application.  Macromol Biosci 2005;5:1001-12.
13. Wutticharoenmongkol P, Sanchavanakit N, Pavasant P, Supaphol P. Novel Bone Scaffolds Based on Electrospun Polycaprolactone Fibers Filled with Calcium Carbonate or Hydroxyapatite Nanoparticles: Preparation, Characterization, and Cytotoxicity.  Macromol Biosci 2006;6:70-7.
14. Wutticharoenmongkol P, Sanchavanakit N, Pavasant P, Supaphol P. Novel Bone Scaffolds Based on Electrospun Polycaprolactone Fibers Filled with Calcium Carbonate or Hydroxyapatite Nanoparticles: In Vitro Cell Response J Nanosci Nanotechnol 2006;6:514-522.
15. Yongchaitrakul T, Lertsirirangson K, Pavasant P. Human periodontal ligament cells secrete M-CSF in responding to TNF? in vitro. J Periodontal 2006;77:955-62.
16. Osathanon T, Bespinyowong K, Arksornnukit M, Takahashi H, Pavasant P.  Ti-6Al-7Nb promotes cell spreading and fibronectin and osteopontin synthesis in osteoblast-like cells. J Mater Sci Mater Med 2006;17:619-25.
17. Sanchavanakit N, Sangrungraungroj W, Kaomongkolgit R, Banapresert T, Pavasant P, Phisalaphong M. Growth of human keratinocytes and fibroblasts on bacterial cellulose film. Biotechnol Prog 2006;22:1194-9.
18. Neamnark A, Sanchavanakit N, Pavasant P, Bunaprasert T, Rujiravanit R, Supaphol P.  In vitro biocompatibility evaluations of hexanoyl chitosan film. Carbohydrate Polymers 2007;68:166-172.
19. Suwantong O, Waleetorncheepsawat S, Sanchavanakit N, Pavasant P, Cheepsunthorn P, Bunaprasert T, Supaphol P.  In vitro biocompatibility of electrospun poly(3-hydroxybutyrate) and poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) fiber mats. International Journal of Biological Macromolecules 2007;40:217-223.
20. Sombatmankhong K, Sanchavanakit N, Pavasant P, Supaphol P. Bone Scaffolds from Electrospun Fiber Mats of Poly(3-hydroxybutyrate), Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate), and Their Blend. Polymer 2007;48:1419-1427.
21. Yongchaitrakul T, Pavasant P. TGF-b1 up-regulates the expression of nerve growth factor through MAPK signaling pathway in dental pulp cells. Eur J Oral Sci 2007;115:57-63.
22. Pavasant P, Yongchaitrakul T. SPARC induces dental pulp cell migration via avb3 integrin and ERK Oral Dis 2007; Accepted
23. Wongkhantee S, Yongchaitrakul T, Pavasant P.  Mechanical stress induces osteopontin expression in human periodontal ligament cells via Rho kinase. J Periodontol 2007 Accepted

Articles :
1. Pavasant P. The role of hox genes in head development. CU Dent J 1997;20:47-63.
2. Pavasant P, Darongsuwan T. Signalling induction in tooth development. J Dent Assoc Thai 1999;49:63-72
3. Pavasant P, Sirikul V, Darongsuwan T. Neurotrophins in dental pulp inflammation and repair. J Dent Assoc Thai 2000;50:397-406.

Awards :
  • รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี 2542
  • รางวัลอาจารย์ดีเด่น คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2547
ด้านบริหาร
  • ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
  • หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเนื้อเยื่ออนินทรีย์ คณะทันตแพทยศาสตร์